Bạn có muốn học tiếng Anh không? Bạn nên bắt đầu bằng cách học các cụm từ hữu ích cơ bản nhất trước tiên? Trong video học tiếng Anh này, bạn sẽ học một số từ tiếng Anh cơ bản nhất.
Chúc may mắn!!!
Các câu tiếng Anh hàng ngày.

Đây là tiếng Anh Mỹ.
Tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh. 🙂

Music: Music “Zen Meditation” Eric Bartel.
Cách học tiếng Anh và cách nói tiếng Anh

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/giao-duc/