00:00 Lời nói đầu
06:42 Thập nhị nhân duyên
09:42 Thường kiến và đoạn kiến
13:49 Duyên vô minh sinh
17:03 Duyên vô minh diệt
21:38 Diệt duyên vô minh
25:08 Diệt duyên lục nhập
31:18 Diệt duyên cảm thọ
32:26 Diệt duyên ái
43:43 Diệt duyên sinh
45:25 Duyên sinh pháp
50:14 Bốn cửa vào đạo
54:28 Sống trong hạ liệt không thể chứng đạt cái cao thượng
56:48 Sống trong cao thượng mới chứng đạt cái cao thượng
01:40:43 Những căn bản của Trí
01:42:36 Năm sợ hãi và hận thù
02:01:08 Bốn dự lưu chi
02:06:56 Các hành lấy vô minh làm nhân
02:11:34 Không có dự tính
02:17:03 Cảm giác lạc thọ
02:23:26 Các pháp cần phải liễu tri
02:25:46 Tùy pháp
02:27:11 So sánh phật và A la hán
02:31:52 Thấy ta là thấy pháp, thấy pháp là thấy ta
02:35:22 Sống một mình
02:37:50 Ăn uống theo phật giáo
02:42:04 Chú tâm tỉnh giác
02:46:59 Sa môn
02:49:29 Nguyên do nào có sanh tử
02:52:42 Nguyên do nào không có lão tử
02:54:06 Pháp chân chánh
02:57:45 Có bảy pháp làm cho chánh pháp được tăng trưởng và không bị tổn hoại
03:01:30 Thế nào là tỳ kheo tụ thu nhiếp tâm mình
03:07:27 Oai nghi tế hạnh
03:09:11 Có năm thứ báu khó được
03:20:26 Định không tưởng
03:22:34 Người đệ tử chân chánh
03:24:17 Mọi vật đều vô thường
03:28:02 Chẳng nên tin vào tà giáo
03:29:59 Tứ quả sa môn
03:32:15 Chớ nên phóng dật
03:33:50 Không có phật quá khứ
03:35:25 Hãy tự thắp đuốc lên mà đi
03:38:02 Thưa hỏi chánh pháp
03:41:12 Sống độc cư
03:42:49 Lời khuyên răn

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/